EN

PL

Opłaty i taksa

Home Opłaty i taksa

I. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA
Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (DZ. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
II. PODATKI

Notariusz jako płatnik pobiera podatki i wpłaca je organowi podatkowemu.


1. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego np. pobiera podatek pcc przy umowie: sprzedaży, zamiany, dożywocia, działu spadku oraz zniesienia współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, umowie spółki oraz przy ustanowieniu hipoteki i odpłatnej służebności.

Podstawę opodatkowania tym podatkiem, stawki podatku, zwolnienia określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., tj. z dnia 17 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.) 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

2. Notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Podstawę opodatkowania tym podatkiem, stawki podatku, zwolnienia, ulgę mieszkaniową określa ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. tj. z dnia 6 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 768 ze zm.) 

 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn


III. OPŁATA SĄDOWA

Notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.

Wysokość opłaty sądowej określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r., tj. z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. .U. Nr 90, poz. 594 ze zm.) art. 42-48 w/w ustawy. 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


IV. ZWOLNIENIE OD PONOSZENIA WYNAGRODZENIA NOTARIUSZA I OPŁATY SĄDOWEJ

Strona czynności notarialnej może wystąpić do sądu o przyznanie jej zwolnienia od ponoszenia wydatków związanych z zawarciem umowy.
Zwolnienie można uzyskać:

1. od ponoszenia wynagrodzenia notariusza
2. od ponoszenia opłaty sądowej

Ad. 1 Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Jeżeli strona czynności notarialnej - osoba prawna, wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.
Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Ad.2 Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.
Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.
Warunki uzyskania zwolnienia określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r., tj. z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. .U. Nr 90, poz. 594 ze zm.) art. 94 i nast. w/w ustawy.