EN

PL

UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, DZIAŁU SPADKU, O DOŻYWOCIE

Home Dokumenty UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, DZIAŁU SPADKU, O DOŻYWOCIE
PODSTAWOWE DOKUMENTY: 1. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo, 2. odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta – odpis elektroniczny dostępny na stronie: www.ekw.ms.gov.pl, lub w Sądach Rejonowych, Wydziałach Ksiąg Wieczystych (Rzeszów – Sąd Rejonowy ul. Kustronia 4) 3. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) – dokument wydawany jest przez Starostów lub Prezydentów Miast na prawach powiatu - (Rzeszów (dla Miasta) – GODGIK, Wydział Geodezji - ul. Kopernika 15, Rzeszów (dla powiatu rzeszowskiego) – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Bernardyńska 7) 4. wypis z rejestru budynków przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) – dokument wydawany jest przez Starostów lub Prezydentów Miast na prawach powiatu - (Rzeszów (dla Miasta) – GODGIK, Wydział Geodezji - ul. Kopernika 15, Rzeszów (dla powiatu rzeszowskiego) – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Bernardyńska 7) 5. zaświadczenie Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu – dokument wydawany przez Urzędy Gmin, Rzeszów – Wydział Architektury ul. Kopernika 15 6. zaświadczenie Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta informujące czy działka nie jest objęta uchwałą o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, ani nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy - dokument wydawany przez Urzędy Gmin, Rzeszów - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Targowa 3 7. zaświadczenie Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu potwierdzające, że działka nie jest objęta nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu w myśl art. 19 ust. 2 ustawy o lasach i nie została dla ww. działki wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Rzeszów (dla Miasta) – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Runek 7, Rzeszów (dla powiatu rzeszowskiego) – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Ochrony Środowiska - ul. Grunwaldzka 15) 8. zaświadczenie Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu o zmianie oznaczenia i/lub powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów lub synchronizacja dokonana przez geodetę uprawnionego - (Rzeszów (dla Miasta) – GODGIK, Wydział Geodezji - ul. Kopernika 15, Rzeszów (dla powiatu rzeszowskiego) – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Bernardyńska 7) 9. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy Wydziału Spraw Obywatelskich potwierdzające, że w lokalu/budynku mieszkalnym nie ma osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 10. wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (wydawany jest przez Starostów lub Prezydentów Miast na prawach powiatu) w przypadku: 1) zmiany powierzchni działki (tzn. inna powierzchnia działki jest w księdze wieczystej a inna w wypisie z rejestru gruntów), 2) odłączenia działki z jednej księgi wieczystej w celu założenia dla niej nowej księgi lub przyłączenia do księgi już istniejącej, 3) założenia nowej księgi wieczystej, 4) opcjonalnie - w razie ustanowienia służebności gruntowej - celem zaznaczenia na mapie przebiegu służebności – w tym przypadku może być zwykła mapa ewidencyjna nie przeznaczona do wpisu w księdze wieczystej, 11. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy - wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn - dotyczy: 1) nabycia w drodze spadku, zasiedzenia 2) nabycia w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności – po 01.01.2007 r., 12. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa 13. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej 14. odpis skrócony/zupełny aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska w przypadku zawarcia/rozwiązania małżeństwa lub ostateczna decyzja administracyjna o zmianie nazwiska w innym przypadku zmiany nazwiska 15. SPÓŁKI – tekst jednolity statutu/umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników/Zarządu/Rady Nadzorczej 16. przy podziale nieruchomości: 1) mapa z projektem podziału nieruchomości 2) ostateczna decyzja Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości 3) mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów na działki po podziale - przeznaczone do wpisu w księdze wieczystej 17. przy lokalach/budynkach: świadectwo charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 18. przy lokalach: zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w spółdzielni lub u zarządcy nieruchomości, zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające, że w lokalu/budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy, 19. przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: 1) zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową - do zbycia lokalu 2) do założenia księgi wieczystej: a) zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową - do założenia księgi wieczystej, b) wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem 20. przy sprzedaży nieruchomości rolnej celem wykazania uprawnień rolnika indywidualnego 1) oświadczenie rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni ………. użytków rolnych (określonych zgodnie z ustawą ukur !!!!!!!) (powyżej 1 ha) przez okres co najmniej 5 lat, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha (KOWR wzór 3) plus a) wypisy z rejestru gruntów (żeby sprawdzić rodzaj użytków) b) księgi wieczyste (żeby sprawdzić daty nabycia) c) zaświadczenie o braku planu lub o planie zagospodarowania przestrzennego 2) świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej, średniej, wyższej) 3) potwierdzenie stażu pracy – jeżeli brak jest wykształcenia rolniczego – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w krus, jak nie – to wykazywać trzeba księgami wieczystymi lub aktami notarialnymi 4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 5) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych (KOWR wzór. 2) 6) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (KOWR wzór 4)
pdf
DOKUMENTY