EN

PL

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Home Dokumenty AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

  1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oryginał),
  2. Odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich spadkobierców ustawowych (oryginały), (nie może być wyciąg z aktu urodzenia),
  3. Odpisy skrócone aktów małżeństwa małżonka spadkodawcy i spadkobierców ustawowych w razie zawarcia związku małżeńskiego i zmiany nazwiska (oryginały), (nie może być wyciąg z aktu małżeństwa), - w takim przadku nie jest wymagane przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia!.
  4. Numer pesel spadkodawcy udostępniony ze zbioru dokumentów meldunkowych urzędu miasta/gminy, wydany na podstawie art. 44 h ust. 2 pkt 1 oraz art. 44 h ust.10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (należy złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych urzędu miasta/gminy w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - udostępnienie danych jest bezpłatne), ewentualnie anulowany dowód osobisty zmarłego
  5. Testament (jeśli sporządzony),
  6. Oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli były składane),
  7. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),
  8. Odpis z księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla każdej nieruchomości, lokalu, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta - wchodzącej w skład spadku.

 

pdf
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA