EN

PL

Czynności notarialne

Home Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron) np.
1) umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o dożywocie, przedwstępne - których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, prawa użytkowania wieczystego,
2) umowy deweloperskie,
3) umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej,
4) umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego,
5) umowy spółek,
6) oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego,
7) oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
8) umowy lub oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych,
9) testamenty, testamenty z zapisem windykacyjnym,
10) pełnomocnictwa,

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3. sporządza poświadczenia:
1) własnoręczności podpisu,
2) zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
3) datę okazania dokumentu (tzw. datę pewną),
4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4. doręcza oświadczenia,

5. spisuje protokoły:
1) walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
2) protokoły zgromadzeń wspólników spółek z o.o. oraz wlanych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych zawierające min. zmiany umów spółek, przekształcenie, podział, łączenie spółek, podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego spółek, wniesienie aportu do spółek,
3) protokoły dziedziczenia,
4) inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej,

6. sporządza protesty weksli i czeków,

7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Notariusz dokonuje czynności notarialnych w języku polskim.
Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.